Koszyk jest pusty

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia i wykorzystywania w sklepie internetowym xxx (dalej: Sklep internetowy) danych osób odwiedzających Sklep internetowy (dalej: Klienci),
w szczególności ich danych osobowych przy uwzględnieniu wymogów prawnych wynikających
w szczególności z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 1. Sklep internetowy gromadzi dane Klientów w następujący sposób:
  1. poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone przez Klientów w formularzach znajdujących się na stronie Sklepu internetowego, stanowiące dane osobowe;
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”(tzw. „ciasteczka”) stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są głównie do dopasowania strony Sklepu do preferencji i oczekiwań danego Klienta, bez identyfikowania go („cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych bez łączenia tych danych z danymi osobowymi Klientów pozyskanymi np. podczas rejestracji w Sklepie internetowym);
  3. poprzez informacje uzyskane od podmiotu prowadzącego serwisy społecznościowe Facebook oraz Instagram, które ten uzyskał instalując „cookies” na komputerach Klientów odwiedzających fanpage xxx na tych serwisach, albo chociażby klikających przycisk „Lubię to” umieszczony przez Facebook na stronach innych serwisów internetowych.
 2. Administrator danych.
  Z zastrzeżeniem kolejnych zdań administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest  firma ASL Tomasz Antkowiak, os. Piastowskie 79, 61-159 Poznań, NIP: 7831507981, REGON:368974211.

  W zakresie danych osobowych Klienta przekazywanych przez Klienta przy zgłaszaniu reklamacji co do jakości Towarów sprzedawanych przez Spółkę na podstawie umów agencyjnych, a przy tym tylko wtedy, gdy Firma nie jest upoważniona do rozpatrzenia tej reklamacji, a wyłącznie uprawniony jest do tego Zleceniodawca (w rozumieniu określonym w Regulaminie sklepu internetowego Alba Plus tj. właściciel Towaru sprzedawanego przez Firmę na podstawie umowy agencyjnej), to Zleceniodawca jest administratorem danych osobowych Klienta, a Firma – podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art.28 RODO.

  W przypadkach opisanych w ust.1 lit.c) powyżej administratorem danych osobowych Klientów są równocześnie Firma i podmiot prowadzący serwisy społecznościowe Facebook oraz Instagram.
 3. Osoba kontaktowa.
  Wyznaczyliśmy koordynatora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo jako Klienci Sklepu internetowego kontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Państwa praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: Tomasz Antkowiak, biuro@alba-plus.com.pl. Koordynator ochrony danych osobowych nie jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu art.37 i następnych RODO.
 4. Cele i podstawy przetwarzania.
  Państwa dane są przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań:
  1. korzystanie ze Sklepu internetowego bez rejestracji - dane Klientów korzystających ze Sklepu internetowego w trybie „bez rejestracji”  (tj. bez zakładania Konta Klienta w Sklepie internetowym) przetwarzane są przez Firmę w jednym bądź kilku następujących celach:
   • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientom treści zamieszczonych w Sklepie internetowym, udostępniania formularzy kontaktowych – podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie internetowym - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • obsługi reklamacji dokonywanych przez Klientów niezarejestrowanych w Sklepie internetowym - podstawa prawna przetwarzania - obowiązek prawny wynikający z przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. c) RODO) względnie - prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. f) RODO);
   • analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Klientów a także ich preferencji w celu poprawy jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
   • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;
   • marketingowych Firmy i oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  2. rejestracja w Sklepie internetowym na potrzeby dokonywania zakupów – Klienci dokonujący rejestracji w Sklepie internetowym poprzez założenie Konta Klienta, proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia oraz obsługi tego konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe (adres e-mail oraz hasło) jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia Konta Klienta. Dane osobowe podane administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:
   • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta Klienta w Sklepie internetowym, w tym realizacji zamówień Klienta – podstawa prawna przetwarzania- niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Klientów a także ich preferencji w celu poprawy jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
   • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;
   • marketingowych Firmy oraz innych podmiotów – w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej - podstawa prawna prz
 5. Bezpieczeństwo danych.
  Państwa dane są chronione w następujący sposób:
  Dane szyfrowane są 256-bitowym systemem SSL.
  Zarządzanie usługami poprzez przeglądarkę internetową jest zabezpieczone kwalifikowanym certyfikatem SSL, potwierdzonym i wydanym przez odpowiednią do tego jednostkę. Wszystkie przesyłane dane za pomocą formularzy oraz w strefie wymagającej autoryzacji są szyfrowane.
  Wszystkie próby logowania do stref wymagających autoryzacji są rejestrowane przez system bezpieczeństwa Spółki. W systemie zapisujemy informację dotyczące konta, które wykonywało logowanie, adresu IP oraz hosta osoby wykonującej połączenia.
  Hasła dostępowe do stref wymagających autoryzacji muszą zawierać minimum 6 znaków.
 6. Odbiorcy danych.
  Państwa dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu:
  • podmiotom należącym do sieci xxx, wspomagającym Administratora w obsłudze Sklepu internetowego;
  • operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do Państwa rąk przesyłek wysyłanych w wykonaniu złożonego zamówienia lub w związku z jego złożeniem;
  • doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na gruncie Umowy;
  • agencjom marketingowym i reklamowym w celu realizacji zleconych przez nas działań marketingowych i reklamowych, a także
  • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Państwa dane osobowe.
 7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Okres przetwarzania danych.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny dla osiągnięcia celów, o których mowa w ust.3 powyżej.
  Po tym okresie zostaną one w całości usunięte.
 9. Prawa osoby, której dotyczą dane.
  Przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danychprawo do usunięcia Państwa danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo
  • zażądać, abyśmy je usunęli
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie a nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, gdyż są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Państwo sprzeciwu względem przetwarzania danych)
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinni Państwo wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Państwa ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw, lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogąPaństwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego)
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie tej zgody. Cofnięcie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem).
 10. Cookies
  Informacje na temat wykorzystywania przez Sklep internetowy plików cookies znajdziecie Państwo w osobnym dokumencie „Polityka dotycząca wykorzystania plików cookies” dostępnym pod adresem:
  www.alba-plus.pl/polityka-cookies
 11. Zmiany w Polityce Prywatności
  1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz RODO.
  2. wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności Klienci, którzy dokonali rejestracji zostaną powiadomieni drogą e-mailową. Niezależnie od tego informacja o zmianie Polityki prywatności zostanie opublikowana na stronie www Sklepu internetowego.
  3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 20 lipca 2018 r.