Koszyk jest pusty

Regulamin sklepu internetowego Alba Plus

I. UWAGI WSTĘPNE

 

Niniejszy regulamin określa zakres i zasady zawierania umowy sprzedaży drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem: www.alba-plus.com.pl, prowadzonego przez firmę ASL Tomasz Antkowiak z siedzibą w Poznaniu, Osiedle Piastowskie 79, 61-159 Poznań , NIP: 7831507981 (zwaną dalej firmą).
Dane kontaktowe do szybkiego kontaktu ze Spółką: telefon 618754575, adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@alba-plus.com.pl

Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji (w rozumieniu części II pkt. 9 poniżej) zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.  z 2016 r., poz.1030) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust. 1 oraz art. 18 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827) – dalej: ustawa o prawach konsumenta.

Prosimy przed złożeniem zamówienia o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie Internetowym jest akceptacja postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

 

II. DEFINICJE

 

Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

 1. Strona – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.alba-plus.com.pl;
 2. Sklep Internetowy – prowadzony przez Firmę na Stronie serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów;
 3. Towary – wyroby dostarczane przez Firmę i oferowane Klientowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego; Towary sprzedawane są przez Firmę w imieniu własnym albo na podstawie umów agencyjnych;
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji w Sklepie Internetowym;
 5. Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Firmę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz Towar, który Klient zamierza nabyć za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 6. Transakcja – umowa sprzedaży, której przedmiotem jest zakup przez Klienta Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez drugą stroną Transakcji (tj. sprzedawcę), którą jest Firma
 7. Koszyk - element Sklepu Internetowego z listą Towarów wybranych przez Klienta celem dokonania zakupu. Towary znajdujące się w Koszyku można z niego usunąć oraz dodawać nowe, w każdym momencie przed zakończeniem składania Zamówienia;
 8. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;

 

III. WYMOGI TECHNICZNE

 

 1. Dla potrzeb prawidłowego korzystania ze Strony oraz ze Sklepu Internetowego Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do sieci Internet (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie) z minimalną rozdzielczością ekranu: 800 x 600 pikseli. Spółka nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony i Sklepu Internetowego na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części.
 2. Klient korzystający ze Strony i zamierzający dokonać Transakcji lub założyć własne konto na Stronie, powinien posiadać adres e-mail.
 3. W celu dostosowania treści Strony do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klienta, Spółka korzysta z tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez Sklep Internetowy na komputerze Klienta, które można odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu w Sklepie Internetowym i na Stronie oraz umożliwiają sprawne świadczenie obsługi Zamówień. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego. Informacje dotyczące sposobu wyłączenia plików cookies powinny być szczegółowo opisane w zakładce ‘Pomoc’ lub pokrewnej znajdującej się w menu przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient. Więcej informacji na temat Cookies znajduje się w Polityce strony dotyczącej wykorzystania plików Cookies dostępnej pod adresem: www.alba-plus.com.pl/pl/polityka-cookies
 4. Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a Stroną w sposób zaszyfrowany. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa danych znajduje się w Polityce bezpieczeństwa.
 5. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci Internet.

 

IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

 

 1. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony, Klient ma obowiązek podawania informacji zgodnych z prawdą. Zakazane jest przekazywanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:
  1. treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami
  2. treści zawierających informacje nieprawdziwe,
  3. treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam),
  4. treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony.

W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Firma może zablokować dostęp Klienta do Strony, zablokować konto Klienta założone na Stronie, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Firma może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta.

 1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu e-mail) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.

 

V. WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI

 

 1. Klient może dokonać Transakcji poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem mechanizmów dostępnych na Stronie, to jest z wykorzystaniem formularza dostępnego na Stronie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
 2. Towar zamówiony w ramach Transakcji dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Firma prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyłącznie sprzedaż detaliczną.
 4. Sklep Internetowy umożliwia składanie zamówień drogą elektroniczną przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone. O wszelkich ewentualnych przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Firma powiadomi Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez informację zamieszczoną na Stronie.
 5. Do zawarcia Transakcji potrzebne jest oświadczenie Firmy o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Warunkiem złożenia takiego oświadczenia jest dokonanie przez Klienta Płatności w formie, o której mowa w części VII ust.1 i terminie, o którym mowa w części VII ust.2. Pomimo dokonania przez Klienta Płatności Firma może odmówić przyjęcia Zamówienia do realizacji w sytuacji, o której mowa w ust.10 poniżej (tzn. niemożności spełnienia świadczenia) lub przyjąć je do realizacji jedynie w części możliwej do zrealizowania – wówczas płatność lub odpowiednia część płatności jest zwracana Klientowi, chyba że Klient złoży nowe Zamówienie wraz z dyspozycją przeksięgowania płatności na to nowe Zamówienie.
 6. Towary oferowane przez Firmę w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Spółka dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez nią Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy przyjęte przez Firmę we wszelkich formach sprzedaży. Tabele rozmiarów są szacunkowe, rzeczywiste wymiary Towarów mogą w niewielkim stopniu odbiegać od wymiarów podanych w tabeli.
 7. Dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji Klient nie ma obowiązku zakładania własnego konta na Stronie. W celu realizacji Zamówienia koniecznym jest jednakże podanie przez Klienta danych umożliwiających kontakt z Klientem oraz wysyłkę zamówionego Towaru, a także danych umożliwiających właściwe wystawienie prawem wymaganych dokumentów Transakcji.
 8. Klient składając Zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne zamawianego Towaru (w tym model lub rozmiar) zgodnie z treścią formularza. Jednocześnie Firma informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.
 9. W przypadku sprzedaży Towarów objętych promocją lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności ich wpłynięcia do Sklepu Internetowego, a Zamówienia realizowane są aż do wyczerpania zapasów danego Towaru objętego promocją lub wyprzedażą. Do Zamówień, które wpłynęły w późniejszej kolejności i ich realizacja jest niemożliwa ze względu na wyczerpanie się zapasów ww. Towaru, odpowiednie zastosowanie znajduje postanowienie ust.10 poniżej.
 10. W sytuacji w której Firma nie może zrealizować Zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Spółka może zaproponować Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta wiadomością poczty elektronicznej (e-mail) o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od Transakcji, ze zwrotem Towaru na koszt Firmy. W przypadku niemożności zaproponowania świadczenia zastępczego Firma uprawniona jest odstąpić od Transakcji w niemożliwej do zrealizowania części.
 11. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie właściwym dla danego produktu, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (tj. zaksięgowania przelewu pełnej ceny Towaru). Firma zastrzega sobie prawo dostarczenia przedmiotu Transakcji w transzach.
 12. W przypadku Towarów oznaczonych jako „produkt niedostępny” oraz Towarów na zamówienie czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu przez Klienta zapytania i ustaleniu przez Firmę dostępności Towarów, których zapytanie to dotyczy. Gdy tylko Towar objęty zapytaniem Klienta będzie dostępny w ofercie Firmy, Firma poinformuje o tym Klienta i umożliwi Klientowi złożenie Zamówienia na Towar. W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (który nie może być dłuższy niż 3 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może według własnego wyboru albo dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego, albo odstąpić od Transakcji.
 13. Do każdej Transakcji, po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki Towarów objętych Transakcją, wystawiany jest księgowy dowód sprzedaży, a na życzenie Klienta - faktura VAT, która przesłana zostanie Klientowi na jego adres lub adres poczty elektronicznej.
 14. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi w sposób wybrany przez Klienta z opcji proponowanych przez Firmę na adres wskazany w Zamówieniu.

 

VI. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA

 

 1. Ceny Towarów oferowanych przez Firmę w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i obejmują podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. Ceny Towarów dostarczanych w ramach Transakcji nie zawierają koszty dostarczenia.
 4. W przypadku, gdy Klient, który wybrał opcję dostawy przesyłką na wskazany adres, odmówi odbioru lub nie podejmie przesyłki z zamówionym Towarem, w wyniku czego przesyłka z Towarem zostanie zwrócona na adres Firmy, Firma ponownie skieruje przesyłkę z Towarem na adres wskazany uprzednio przez Klienta, a Klient zobowiązany będzie pokryć: (i) koszt zwrotu przesyłki do miejsca, z którego została wysłana naliczony przez firmę kurierską dokonującą dostawy i zwrotu, oraz (ii) koszt ponownego nadania przesyłki z Towarem na adres Klienta, oraz (w przypadku ponownego niepowodzenia w doręczeniu przesyłki z Towarem) (iii) koszt zwrotu powtórnej przesyłki do miejsca, z którego została wysłana naliczony przez firmę kurierską dokonującą dostawy i zwrotu. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim, Firma uprawniona będzie potrącić z należnością wpłaconą przez Klienta tytułem ceny zamówionego Towaru.
 5. Towar zwrócony do nadawcy zgodnie z ust.4 powyżej po nieskutecznym powtórnym wysłaniu przesyłki z Towarem na adres podany przez Klienta oczekiwał będzie na odbiór osobisty przez Klienta w ssiedzibie Firny przez okres 21 dni, o czym Firma poinformuje Klienta wiadomością poczty elektronicznej. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Firma uprawniona będzie odstąpić od Transakcji i zwrócić Klientowi zapłaconą cenę (pomniejszoną o koszty, o których mowa w ust. 4 powyżej), zaś Towar sprzedać na rzecz innego Klienta.

 

VII. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

 

 1. W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:
  1. Płatność kartą za pośrednictwem serwisu internetowego PRZELEWY24, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PRZELEWY24.
  2. „Płatność on-line” za pośrednictwem serwisu internetowego PRZELEWY24 z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez serwis PRZELEWY24.
  3. Tradycyjny przelew na konto Firmy.
  4. Płatność kartą lub gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.
  5. Płatność kartą lub gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie Firmy.
 2. Klient powinien dokonać Płatności w terminie 24 godzin od złożenia Zamówienia. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Zamówienie wygasa.
 3. Płatność uznaje się za dokonaną po autoryzowaniu Płatności odpowiednio przez  PRZELEWY24

 

VIII. REKLAMACJE

 

 1. Firma ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Klient ma prawo złożenia reklamacji na zasadach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych w ust. 2 –10 poniżej. Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady określających zobowiązania Firmy i uprawnienia Klienta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 2. Klient może złożyć reklamację listownie na adres Firmy: ASL Tomasz Antkowiak, Os. Piastowskie 79, 61-159 Poznań lub drogą elektroniczną na adres e - mail: biuro@alba-plus.com.pl.
 3. Klient może, jednakże nie musi, skorzystać w celu złożenia reklamacji z formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności opisać wadę Towaru oraz wskazać swoje żądanie przysługujące Klientowi na podstawie przepisów o rękojmi. Zakres żądań Klienta wymieniony został w formularzu reklamacyjnym.
 5. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności  różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Firmę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Firma sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w części IX, niż drogi reklamacyjnej.
 6. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu przyspieszenia procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji.
 7. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest do dostarczenia wadliwego Towaru na adres siedziby Firmy, z którego otrzymał wadliwy Towar. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Firmy kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Klienta jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient.

  Firma rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą paczką pocztową (za potwierdzeniem nadania).

  Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony Firmie w stanie kompletnym i czystym.
   
 8. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia reklamacji w sposób umożliwiający Firmie zapoznanie się z żądaniem Klienta i dokonanie weryfikacji zasadności tego żądania (co będzie możliwe na podstawie informacji wymaganych treścią formularza reklamacyjnego oraz po zbadaniu wadliwego Towaru).
 9. W przypadku dokonania wymiany Towaru na nowy, wolny od wad, Towar ten zostanie doręczony Klientowi na koszt Firmy, zaś w przypadku wykonania naprawy Towaru lub uznania roszczenia Klienta o obniżenie ceny Towaru, reklamowany Towar zostanie zwrócony Klientowi na koszt Firmy.

  W przypadku uznania reklamacji za niezasadną reklamowany Towar zostanie zwrócony Klientowi zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta przy zgłaszaniu reklamacji. Jeżeli Klient nie dokonał takiego wyboru, Firma uprawniona będzie przesłać Klientowi reklamowany Towar na koszt Klienta.

  W przypadku:

  reklamowany Towar będzie nieodpłatnie przechowywany przez Firmę przez 60 dni od daty poinformowania Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji (co dotyczy sytuacji opisanej w pkt a) powyżej) względnie (w przypadkach opisanych w pkt b) powyżej) przez 60 dni od daty odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta (lub odpowiednio od daty upływu terminu odbioru przesyłki wyznaczonego przez doręczyciela), w celu jego wydania Klientowi. Klient upoważnia Firmę, by po upływie powyższego okresu przechowania Firma skorzystała wedle swojego swobodnego wyboru zagospodarowania Towaru.
   
 10. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia na kupującego niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających sprzedawcy:
  1. uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem towaru,
  2. uszkodzeń mechanicznych towaru,
  3. uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem towaru, w szczególności (w przypadku towarów odzieżowych) złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem. Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru.
 11. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.

 

IX. ZWROTY TOWARÓW NIEZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI

 

 1. Firma informuje, że na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego może odstąpić od Transakcji, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej w ust. 10, składając w terminie czternastu dni stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedawcy.
 2. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 (czternastu dni) wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może, ale nie musi, skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta albo z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 3. Klient może wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji listownie na adres: ASL Tomasz Antkowiak, Os. Piastowskie 79, 61-159 Poznań, lub mailowo na adres e-mail: biuro@alba-plus.com.pl.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Transakcji rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. W razie odstąpienia od Transakcji, Transakcja jest uważana za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Firma przyjęła Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.
 6. Wszelkie dokonane przez Klienta płatności zostaną zwrócone Klientowi niezwłocznie, lecz nie później, niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Firmę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
 7. Jeżeli Firma nie zaproponowała, że sama odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy wskazanego powyżej, Klient ma obowiązek zwrócić Towar Firmie (do siedziby Firmy) lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Firmę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Transakcji, chyba że Firma zaproponowała, że sama odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem terminu.
 10. W przypadku odstąpienia od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru obciążają Klienta, chyba że Spółka/ Zleceniodawca zgodził/a się je ponieść, o czym Klient niniejszym zostaje poinformowany. W związku z powyższym, jeżeli Klient dokonujący zwrotu prześle Firmie Towar przesyłką za pobraniem, Firma obciąży Klienta poniesionymi kosztami tej przesyłki.
 11. Towar nie powinien nosić śladów używania, powinien być czysty, z oryginalnie mocowanymi metkami, pozbawiony zapachu np. kremów, perfum czy tytoniu pod rygorem określonym w kolejnym zdaniu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. W chwili odstąpienia przez Klienta od Transakcji wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Firmę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Firmą. Klient nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 10 powyżej.
 13. Prawo odstąpienia od Transakcji, o którym mowa powyżej, nie ma w żadnym przypadku zastosowania do zakupów dokonanych przez przedsiębiorców, tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową, w ramach i na potrzeby tej działalności ani inne podmioty niebędące konsumentami w rozumieniu art. 221kodeksu cywilnego.
 14. W przypadku chęci osobistego zwrotu Towaru Klient może dostarczyć go osobiście do siedziby Firmy.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zaleca się, by w przypadku dostawy zamówionego Towaru przez doręczyciela Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Firmę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 2. Przy osobistym odbiorze zamówionego Towaru pracownik Firmy ma prawo zweryfikować tożsamość osoby dokonującej odbioru. Fakt odebrania Towaru powinien zostać potwierdzony przez osobę dokonującą odbioru Towaru poprzez pokwitowanie dokonane na formularzu przedstawionym przez pracownika wydającego Towar.
 3. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:
  • uzyskania bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.229]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.1059]).
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej).
  • od momentu wprowadzenia do polskiego porządku prawnego odpowiednich przepisów –wniesienia skargi za pośrednictwem platformy ODR (Online Dispute Resolution) służącej do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących umów zawieranych w internecie między konsumentami a przedsiębiorcami, znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/(podstawa prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE[Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 18.06.2013 r. L165/1]).
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Firmie przysługuje prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, tj. w szczególności zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego mających wpływ na treść regulaminu, zmian w sposobie funkcjonowania Sklepu Internetowego, zmiany danych Firmy. Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym zostanie powiadomiony o wprowadzonych zmianach z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail. Ponadto Klient przy zalogowaniu lub zarejestrowaniu konta na Stronie mających miejsce po zmianie regulaminu zostanie ponownie poinformowany o zmianach i poproszony o zaakceptowanie wprowadzonych zmian.
 6. Nadto Firma zamieści informacje o zmianie regulaminu w sposób widoczny na Stronie.
 7. Zmiany regulaminu nie mają żadnego wpływu na uprzednio zawarte Transakcje, które będą podlegać realizacji na zasadach obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2022 roku.